Golden Field - CNG Cylinders Producing in Armeniaاز سویی افزایش بهای فراورده های نفتی و از سوی دیگر مسائل زیست محیطی که بشر با آنها
روبروست، وادار می سازند تا در جستجوی سوخت جایگزین بنزین و گازوئیل باشیم. فعلاً این سوخت
از لحاظ ارزانی در برابر فراورده های نفتی، قابلیت دسترسی و حجم منابع طبیعی، گاز طبیعی محسوب
.می شود. گاز طبیعی سوخت خودروی قرن 21 می باشد

رشد سریع تعداد خودروهای گازسوز در سالهای اخیر که نه تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه
کشورهای صنعتی پیشرفته نیز مشاهده می شود، نشان می دهد که واقعاً در دهه آینده بخش قابل توجهی
. از خودروهای جهان گازسوز خواهند شد که آلودگی هوا را کاهش داده و محیط زیست را حفظ خواهند کرد

... ما دو سال پیش اقدام به تولید کپسول های فشار قوی گاز طبیعی خودروها نمودیم